top of page

Privacyverklaring

In deze verklaring wordt nader toegelicht hoe MVH Visueel, gevestigd aan Groenendael 126,

8271 EG te IJsselmuiden, data verzamelt en wat er wordt gedaan om deze data zo goed

mogelijk te beschermen.

Contactgegevens:

MVH Visueel

Groenendael 126

8271 EG IJsselmuiden

www.mvh-visueel.nl

+31 (0)6 41139120

Deze verklaring gaat deels over de platformen waarop wij data verzamelen, waardoor het kan voorkomen dat een deel van deze informatie technisch is. We proberen alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maar mocht u toch vragen hebben, dan kunt u deze richten aan info@mvh-visueel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MVH Visueel verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, wij slaan uw gegevens echter pas op zodra u ervoor kiest diensten bij ons af te nemen. 

  1. Voor- en achternaam

  2. Bedrijfsnaam

  3. Adresgegevens

  4. Bankrekeningnummer

  5. E-mailadres

  6. Telefoonnummer

Bij het gebruik van onze website volgen we u anoniem in het gebruik van onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mvh-visueel.nl; dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MVH Visueel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het afhandelen van uw betaling

  2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  4. Marketingdoeleinden

Tevens gebruiken we de contactinformatie van uw aanvraag om te kunnen identificeren met welke persoon en/of met welk bedrijf we te maken hebben zodat we u snel en goed te woord kunnen staan.

Tot slot worden de gegevens gebruikt om een betalingsbewijs af te kunnen geven als dit relevant is en kunnen bepaalde gegevens worden gebruikt voor de, bij wet verplichte, belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MVH Visueel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

MVH Visueel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

MVH Visueel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MVH Visueel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mvh-visueel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen één week op uw verzoek. MVH Visueel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MVH Visueel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mvh-visueel.nl

bottom of page